Zapraszamy do Poradni

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Żwirki i Wigury 3, 63-000 Środa Wlkp.

Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00

zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie poradni osobiście lub telefonicznie

nr tel. 616770880      kontakt mailowy: pppsroda@wp.pl

od 22.02.2021r.

DYŻUR KONSULTACYJNY PSYCHOLOGA, dla rodziców, młodzieży, nauczycieli w każdy poniedziałek w godz. 10.30-17.00 pod telefonem: 607575196

W każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 17.00-19.00

KONSULTACJE DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI  (nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie do poradni)

Dyżur pełnią: psycholog, pedagog, dyrektor

W pilnych sprawach DYREKTOR ZAPRASZA w poniedziałek 8.00-15.00 i czwartek 13.00- 17.00

kontakt z dyrektorem: 607575241,  dyrektor@pppsroda

KONSULTACJE DLA PSYCHOLOGÓW PEDAGOGÓW

danuta.hulewicz@pppsroda.pl

KONSULTACJE DLA LOGOPEDÓW

logopeda@pppsroda.pl

lub w poradni, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

KONSULTACJE DORADCY ZAWODOWEGO po wcześniejszym zgłoszeniu do poradni lub mail: ppp.doradca@wp.pl
Nauczycieli zapraszamy również do konsultacji z naszym pedagogiem  Aleksandra Ruducha  (pedagog specjalny

DORADCA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I INTEGRACYJNEGO

ruducha@odnpoznan.pl, tel. 505583337

Zapraszamy na naszą stronę internetową : pppsroda.wp.pl

 

OFERTA POMOCY – Przedszkola z terenu powiatu średzkiego

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom/uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej :
 • Diagnozowanie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów
  oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych
 • Prowadzenie terapii (w szczególności dla dzieci/uczniów nie uczęszczających do przedszkola/szkoły lub nie objętych terapią w szkole/przedszkolu)
 1. Poradnia udziela rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych
 2. Poradnia udziela nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom :
 • pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

Pomoc udzielana jest również dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola i ich rodzicom

 1. W Poradni można uzyskać także pomoc w formie : konsultacji, mediacji, interwencji kryzysowej.
 2. Pomocy udzielają specjaliści:
  • Psycholog
  • Pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, pedagog specjalny
  • Neurologopeda, logopeda
  • Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
  • Doradca zawodowy (planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej
 3. Poradnia wydaje opinie w celu uzyskania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na terenie przedszkola

Aby dziecko/uczeń z trudnościami (rozwojowymi/szkolnymi/wychowawczymi) zostało objęte pomocą na terenie przedszkola/szkoły
nie jest konieczna opinia poradni. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodzica lub nauczyciela/specjalisty
w szkole/przedszkolu do której dziecko/uczeń uczęszcza, po rozpoznaniu w placówce Jego potrzeb w tym zakresie.

W przypadku braku skuteczności udzielanej pomocy lub pogłębienia diagnozy można skorzystać z pomocy w poradni.

Po przeprowadzonej diagnozie dziecka, na wniosek rodzica wydawane są opinie, które rodzic składa w przedszkolu/szkole.

 

 1. Zespół Orzekający działający w Poradni wydaje Orzeczenia oraz Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niepełnosprawności u dziecka Rodzice zgłaszają się do poradni w celu przeprowadzenia diagnozy i wydania stosownego dokumentu.

Zespół na wniosek rodziców wydaje:

 • ORZECZENIA o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
  dla dzieci niepełnosprawnych (z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem,
  w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi)
 • ORZECZENIA o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich/indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły
 • OPINIE o potrzebie WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU dla dzieci z niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia nauki w szkole

Pomoc w Poradni P-P  jest bezpłatna

i  udzielana  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka/pełnoletniego ucznia

Zapraszamy do Poradni