Grupy integracyjne i terapeutyczne

 

 

W naszym przedszkolu stworzone są trzy grupy integracyjne oraz trzy grupy terapeutyczne.

Do takich grup zapraszamy dzieci ze specjanymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracujemy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,umiarkowanym, znacznym, głębokim a także

z niepełnosprawnością ruchową, z dziecięcym porażeniem mózgowym,

z autyzmem i Zespołem Aspergera, z dziećmi z zespołem Downa

i wszystkim posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

Jesteśmy placówką o charakterze edukacyjno – terapeutycznym.

Naszym celem jest organizowanie edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych, uwzględniając ich możliwości w oparciu

o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) dostosowany indywidualnie przez zespół nauczycieli i terapeutów.

Dzieciom uczęszczającym do naszej placówki zapewniamy kompleksową terapię, zgodnie z zaleceniami komisji wydającej orzeczenie.