STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

KASZTANOWY OGRÓD”

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.)
 4. Ustawa o PPP Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012, poz. 752)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( U. 2011 nr 161 poz. 968)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID – 19 z późn. zm.
 • 1

Statut określa nazwę przedszkola

Nazwa przedszkola zawiera:

 1. Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Kasztanowy Ogród” zwane dalej „Przedszkolem” to placówka niepubliczna z oddziałami integracyjnymi pracująca na zasadach przedszkola publicznego-100% subwencji na dziecko
 2. Przedszkole ma siedzibę przy ul. 17 Września 10 w Środzie Wielkopolskiej
 3. Przedszkole posiada Oddziały Zamiejscowe Niepublicznego Przedszkola „Kasztanowy Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi:

         -ul. Dąbrowskiego 50 w Środzie Wielkopolskiej

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Spółka Środa XXI sp. z o.o. ustanowiona aktem notarialnym z dnia 24.06.2011r. oraz zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24.06.2011r. sygn. akt PO.VIII NS-REJ.KRS/14353/11/4061, której siedziba mieści się przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93
 3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

 

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi

„Kasztanowy Ogród”

Ul. 17września 10, 63-000 Środa Wlkp.

NIP 786-169-40-83

REG 302424545

 1. Statut został nadany przez organ prowadzący
 • 2

Statut Przedszkola określa:

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy

 1. Cele i zadania Przedszkola

a)Sprawowanie opieki nad dziećmi z rozpoznanym autyzmem, innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola

b)Wspomaganie i kierowanie indywidualnym rozwojem dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości rozwojowych

c)Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka

d)Umożliwianie korzystania z opieki psychologicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej

e)Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecka, ułatwianie poszerzania jego wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu

f)Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych

g)Wspomaganie dziecka w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki szkolnej

h)Umożliwienie dzieciom, przez całokształt pracy wychowawczej w przedszkolu, podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień

i)Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo

j)Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 1. Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 2. Program pracy wychowawczo- dydaktycznej ma charakter otwarty, a jego treści są integralnie powiązane
 3. Działania wychowawczo-dydaktyczne nauczycieli opierają się na przekładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci, w oparciu o obserwację i diagnozę psychologiczno-pedagogiczną
 4. W przedszkolu nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych- należy to do obowiązku rodziców
 5. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności z:

 1. niepełnosprawności
 2. niedostosowania społecznego
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji
 5. ze szczególnych uzdolnień
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
 13. Przedszkole zapewnienia bezpieczeństwo dzieciom zgodnie z szczegółowymi zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby
 14. a) Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub jego prawni opiekunowie
 15. b) Rodzice /prawni opiekunowie/ mogą upoważnić przez siebie pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola – na piśmie przedkładając je nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego
 16. c) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę
 17. d) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających)
 18. e) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami- prawnymi opiekunami dziecka
 19. f) Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola:

– Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowy Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi ul. 17-go Września 10- od godz. 6.30, natomiast rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka zgodnie z deklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu w karcie zgłoszenia, nie później niż do godziny 17.00

-Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowy Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi ul. Dąbrowskiego 50- od godz. 6.30, natomiast rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka zgodnie z deklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu w karcie zgłoszenia, nie później niż do godziny 17.00

 1. Sposoby sprawowania przez Przedszkole opieki nad dziećmi w czasie zajęć poza przedszkolem (wyjścia i wycieczki)
 2. a) Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość udziału w wycieczkach

– Wycieczki są organizowane zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach

 1. b) Przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu

– Zajęcia na świeżym powietrzu są organizowane zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach

 1. Szczególne rozwiązania w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki
 2. a) zadania Dyrektora

– przekazuje informacje o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

– koordynuje pracę nauczycieli

– ustala sposób monitorowania i dokumentowania pracy w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 1. b) zajęcia pod czas nauczania zdalnego

– są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, materiałów udostępnianych przez ministra właściwego do spraw oświaty, komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość wymiany informacji między nauczycielem, rodzicem, dzieckiem

– realizowane w formie zdalnej dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, Pomocą Psychologiczno – Pedagogiczną

 1. c) praca Rady Pedagogicznej

– posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line

– podczas posiedzeń on-line Rada Pedagogiczna może głosować, zatwierdzać wszelkie uchwały niezbędne do prawidłowego przebiegu edukacji.

 • 3

Organy Przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje

Kompetencje Dyrektor przedszkola

 1. Dyrektora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę
 2. Dyrektor jest zobowiązany i uprawniony do:

a ) Przestrzegania przepisów prawa oświatowego

 1. b) Bieżącego zarządzania pracą Przedszkola
 2. c) Zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług wychowania przedszkolnego
 3. d) Prowadzenia ewidencji dzieci sześcioletnich oraz do końca września każdego roku szkolnego, powiadamiania dyrektorów szkół w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w tutejszym Przedszkolu
 4. e) Sprawowania nadzoru pedagogicznego

f)Dyrektor  sprawuje nadzór nad pracownikami obsługi niepedagogicznej

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym
 2. Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny
 3. Rada Pedagogiczna ustala formy współdziałania oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
 5. a) Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący
 6. b) Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu
 7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 8. a) Ustalanie rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola (istnieje możliwość nanoszenia w planach drobnych zmian i poprawek w trakcie roku pod warunkiem, że nie zmieniają one koncepcji pracy rocznej)
 9. b) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i terapeutycznych.
 10. c) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 12. a) Organizację pracy Przedszkola, w szczególności ramowy rozkład dnia
 13. b) Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych w Przedszkolu
 14. c) Przedszkolny zestaw programów
 15. d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć nauczycielom w ramach wynagrodzenia zasadniczego

Kompetencje Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym i stanowi społeczny organ opiniodawczy oraz doradczy
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków Przedszkola, jest wybierana spośród rodziców chętnych do pełnienia tej funkcji
 3. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole
 4. Do kompetencji Rady Rodzicównależy:
 5. a) Współudział w realizacji zadań przedszkola
 6. b) Uchwalenie Regulaminu Rady
 7. c) Uchwalenie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny
 8. d) Podejmowanie uchwał dotyczących żywienia oraz bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
 9. e) Zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola
 10. f) Zaopiniowanie planu finansowego przedszkola na kolejny rok kalendarzowy
 11. g) Współpraca z innymi organami przedszkola czy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola
 12. h) Udział w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora
 13. i) Wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela
 14. j) Przedstawienie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie.

 1. Rada Pedagogiczna i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 2. Rada Rodziców i dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna do dyrektora, dyrektor i Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • 4

Statut przedszkola określa organizację pracy przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 5-7.

 • 5

Organizacja pracy Przedszkola

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw technicznych ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami
 2. Przedszkole czynne jest w dni robocze w następujących godzinach:
 3. a) „Kasztanowy Ogród” ul. 17-go Września 10, od 6:30 do 17:00
 4. b) „Kasztanowy Ogród” ul. Dąbrowskiego 50, 6:30 do 17:00
 5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat
 6. a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku
 7. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat
 8. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się w Przedszkolu, zmniejszenie ilości oddziałów
 9. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:
 10. a) Z dotacji z budżetu gminy
 11. b) Ze środków przekazywanych przez organ prowadzący
 12. Na terenie Przedszkola jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju. Odbywa się to zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach
 13. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa złożona z dzieci o zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności
 14. Przedszkole uwzględnia funkcjonowanie grup ogólnodostępnych, integracyjnych oraz oddziałów specjalnych.
 15. Liczba dzieci w grupie ogólnodostępnej nie może przekroczyć 25 osób
 16. Liczba dzieci w grupie integracyjnej nie może przekroczyć 20 osób
  (w tym do 5 osób z orzeczeniem)
 17. Liczba dzieci w oddziałach specjalnych nie może przekroczyć 4 osób
 • 6

Praca wychowawczo- dydaktyczna

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego

 1. Organizację pracy w ciągu dnia w tym zajęć dodatkowych określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną
 2. Ramowy rozkład dnia jest podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej i elektronicznie na stronie internetowej przedszkola
 3. Czas trwania zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 4. a) Z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut
 5. Czas zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka.
 6. W Przedszkolu są organizowane zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na zasadach określonych w osobnych przepisach
 7. W Przedszkolu są organizowane zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na zasadach określonych w osobnych przepisach
 8. Przedszkole realizuje obowiązującą podstawę programową oraz poszerza wiedzę i umiejętności dzieci, stosownie do ich naturalnego potencjału poznawczego oraz ciekawości świata.
 9. Zajęcia dodatkowe organizowane są bezpłatnie.
 10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy

 • 7

Ilość oddziałów

Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowy Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi składa się z:

 1. ul. 17-go Września 10, 5 oddziałów
  2. ul. Dąbrowskiego 50, 10 oddziałów
 • 8

Szczegółowa organizacja wychowania, nauczania i opieki

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.

 1. Arkusz obserwacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący
 2. Arkusz organizacji Przedszkola jest opracowywany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. (zgodnie z § 17 pkt.1 z dnia 17 marca 2017r.)
 • 9

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasad określonych w § 5 ust.2-5

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

 • 10

Organizacja roku przedszkolnego, wyżywienia i opłat

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 1. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku
 2. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku
 3. Koszty utrzymania dziecka pokrywane są z dotacji Gminy w wysokości określonej w ustawie o systemie oświaty oraz opłaty ponoszonej przez Rodziców
 4. Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie z Przedszkola przez 5godzin dziennie.
 5. Wysokość opłaty za Przedszkole ponoszonej przez Rodziców jest uzależniona od liczby deklarowanych godzin pobytu dziecka w Przedszkolu i wynosi 1 złoty, za każdą rozpoczętą godzinę powyżej piątej
 6. W przypadku rodzin wielodzietnych objętych programem „Wielgachna Famuła” opłata za Przedszkole wynosi 50% standardowej stawki
 7. Przedszkole jest bezpłatne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Przedszkole jest bezpłatne dla dzieci, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, rodzice ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia
 9. Przedszkole zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie
 10. Decyzję o utworzeniu lub zlikwidowaniu oddziału przedszkolnego

 podejmuje organ prowadzący

Przedszkole zapewnia wyżywienie:

 1. Rodzice dokonują wyboru firmy cateringowej:
 2. a) Wyżywienie ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów
 • 11

Zakres zadań nauczycieli oraz pracowników Przedszkola

Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów

 • 12-15
 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pomoc nauczyciela oraz pracowników obsługi
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny zatwierdzony przez Organ Prowadzący
 3. Nauczyciele Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi
 4. Dopuszcza się możliwość pracy stażystów i wolontariuszy
 5. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy

Do zadań nauczyciela należy:

 1. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w czasie pozostawania pod opieką Przedszkola
 2. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności
 3. Realizowanie planów pracy oraz programów terapeutycznych
 4. Prowadzenie i odpowiedzialność za realizację pracy wychowawczo-dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu wychowania, nauczania i terapii
 5. Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną
 6. Nauczyciel prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami
 7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami swoich wychowanków w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pracy oraz ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych, współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
 8. Do nauczyciela należy także: stwarzanie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci
 9. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych
 10. Przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, utrzymanie w sali ładu i porządku
 11. Zaangażowanie i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej pracach

Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z dyrektorem oraz nauczycielami w opiece nad uczniami, współdziała w utrzymaniu ładu i porządku oraz dba o należytą dyscyplinę pracy
 2. Zachowując się taktownie wobec przełożonych , dzieci , rodziców , współpracowników
 3. Bezpośrednim przełożonym pomocy nauczyciela jest dyrektor
 4. Pomoc nauczyciela ściśle współpracuje z nauczycielami w zakresie opieki nad dziećmi , dbania o utrzymanie ładu , porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć
 5. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny
 6. Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora
 7. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb i zleconych przez Dyrektora Przedszkola

Do zadań pracownika obsługi należy:

 1. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy
 2. Przestrzeganie obowiązujących w Przedszkolu regulaminów i zarządzeń
 3. Zgłaszanie przełożonym nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedszkola
 4. Współpraca z nauczycielami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom
 5. Utrzymywanie w czystości sal należących do grupy: codzienne odkurzanie lub mycie podłogi
 6. Utrzymywanie w czystości łazienki i zmywalni
 7. Obsługa posiłków
 8. Udzielanie dzieciom (szczególnie niepełnosprawnym) pomocy w czynnościach samoobsługowych, takich jak ubieranie i rozbieranie oraz mycie i toaleta
 9. Udzielanie pomocy nauczycielowi, szczególnie w czynnościach organizacyjnych (np. podczas spaceru) oraz porządkowych, np. przy sprzątaniu zabawek z dziećmi

  Prawa i obowiązki oraz szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu określają zakresy czynności i odpowiedzialności znajdujące się w umowach zawartych pomiędzy nauczycielem, a organem prowadzącym Przedszkole

 • 12

Nieobecność Dyrektora

W czasie nieobecności Dyrektora  jest on zobowiązany do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję zastępcy

 • 13

                                          Organizacja pracy oddziału

Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji prawnych opiekunów

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały rok uczęszczania dziecka do przedszkola

 • 14

Nauczyciele ze specjalistycznymi kwalifikacjami

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści posiadający specjalistyczne kwalifikacje, w szczególności kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, psychologii, terapii pedagogicznej
 2. W grupie, w której uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela
 • 15

Zakres zadań nauczycieli związanych z współpracą z rodzicami oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, uczenia i terapii dzieci

 1. Rodzice mają prawo do:
 2. a) Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale (tablice ogłoszeń, zeszyty informacji, rozmowy indywidualne)
 3. b) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
 4. c) Umożliwia się rodzicom zdobywanie informacji o dziecku poprzez zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne, indywidualne spotkania z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami
 5. Przedszkole organizuje współpracę z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego
 6. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do:
 7. a) Znajomości koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Przedszkola
 8. b) Znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego przez nauczyciela i dopuszczonego do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego
 9. c) Znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu
 10. d) Pomocy w zakresie kształtowania u dziecka określonych programem wychowania przedszkolnego wiadomości i umiejętności
 11. e) Pomocy w zakresie łagodzenia trudności, na jakie natrafiają
 12. f) Uzyskiwania rzetelnej informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci
 13. g) Uzyskania informacji o stanie gotowości swojego dziecka do nauki w szkole, aby mogli je odpowiednio do potrzeb wspomagać w osiąganiu tej gotowości
 14. h) Współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci
 15. i) Otwartości w przekazywaniu radzie pedagogicznej opinii i poglądów na temat pracy Przedszkola
 16. j) Bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka
 17. k) Terminowego regulowania opłat
 18. l) Przestrzegania ustaleń organizacyjnych Przedszkola

ł) Aktywnego współuczestniczenia w życiu Przedszkola

 1. m) Kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie Przedszkola
 1. Obowiązkiem rodziców jest:
 2. a) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
 3. b) Przestrzeganie godzin pracy przedszkola
 4. c) Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
 5. d) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 6. e) Przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka
 7. f) Dbanie o czystość i higienę osobistą dziecka
 8. g) Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu
 9. h) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz zarządzeń Dyrektora Przedszkola
 10. i) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
 11. j) Informowanie Dyrektora Przedszkola lub nauczyciela, będącego wychowawcą dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach, mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną
 12. k) Współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.

Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma określone prawa:

Prawo do bezpiecznego pobytu w przedszkolu

.

Prawo do intymności.

Prawo do zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań.

Prawo do indywidualności.

Prawo do zabawy.

Prawo do dbania o higienę osobistą.

Prawo do spokoju i wypoczynku.

Prawo do nietykalności osobistej.

Prawo do akceptacji i szacunku.

Prawo do wyrażania własnych myśli, pragnień i wypowiedzi.

Prawo do popełniania błędów.

Prawo do zmienności nastrojów.

Prawo do korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali przedszkolnej.

Prawo do korzystania z posiłków.

Prawo do wyrażania swoich inwencji twórczych.

Prawo do bezkonfliktowego rozwiązywania problemów.

Prawo do opieki i pomocy ze strony dorosłych.

Prawo do pozytywnego wzmacniania przez dorosłych.

Obowiązki przedszkolaka:

Przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych.

Słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela.

Poszanowanie mienia.

Zachowanie porządku i czystości.

Współdziałanie w zespole.

Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.

Poszanowanie praw innych.

Poszanowanie wytworów pracy innych.

Stosowanie form grzecznościowych.

Współpraca przedszkola z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 1. Na podstawie opinii wydanej przez poradnię Dyrektor Przedszkola organizuje zalecone działania w tym organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Dyrektor ma możliwość wystąpienia do poradni z wnioskiem o:

a)przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka

 b)uczestnictwo przedstawiciela poradni w Zespole opracowującym Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny oraz wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dla dzieci objętych kształceniem specjalnym

b)określenie niezbędnych dla dzieci warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych , w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego

c)wspomaganie przez poradnię w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola

 1. W przypadku zaprzestania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dla ucznia Dyrektor zawiadamia poradnię
 2. Na wniosek poradni, przedszkole przygotowuje opinie o dziecku
 3. W miarę potrzeby przedszkole współpracuje z poradnią analizując funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
 4. Nauczyciele i specjaliści, w miarę potrzeb, mogą:
 5. a) skorzystać w poradni z wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

b)uczestniczyć w sieciach współpracy i samokształcenia organizowanych przez poradnię

 1. Na wniosek przewodniczącego Zespołu Orzekającego działającego w poradni, dyrektor:

a)wyznacza osoby, które mogą uczestniczyć w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym

b)dostarcza w ciągu 7 dni opinię informującą o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka

 1. Przedszkole w miarę potrzeb, może złożyć wniosek do poradni o przeprowadzenie działań w przedszkole np. spotkania dla rodziców, nauczycieli, korzystając z oferty poradni lub w porozumieniu z poradnią
 • 16

Rekrutacja do Przedszkola

Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy

 • 17
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy

       Statut wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2021r.